TỔNG CÔNG TY ĐTPT NHÀ VÀ ĐÔ THỊ BQP

CÔNG TY TNHH MTV QL NHÀ VÀ DV ĐÔ THỊ

 

Số:.........../GT-CTQLN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

  Hà Nội, ngày      tháng     năm 2017

 

GIỚI THIỆU CHUNG

 

1. Quá trình hình thành.

 

Công ty TNHH Một thành viên QL Nhà & DV Đô thị (sau đây gọi tắt là Công ty) là loại hình doanh nghiệp công ích hạch toán độc lập, trực thuộc Tổng Công ty ĐTPT nhà & đô thị BQP (sau đây gọi tắt là Tổng công ty). Hoạt động trong lĩnh vực quản lý, vận hành, khai thác các dịch vụ tại các khu chung cư, khu đô thị mới do Tổng Công ty làm chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án phát triển nhà.

  Tên đăng ký kinh doanh: Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Nhà & dịch vụ Đô thị (MHDI3).

  Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài: Management Home and Urban Services One Member Limited Liability Company (MHDI3).

  Trụ sở chính đặt tại: Toà nhà công cộng - Khu đô thị mới Mỹ Đình I - Phường Cầu Diễn - Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.

  Điện thoại: 04.62871569

  Fax: 0462871569

  Email: Mhdi3.bqp@gmail.com

Công ty TNHH MTV QL Nhà và DV Đô thị hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực quản lý nhà ở và các dịch vụ chung, thực hiện các dự án phát triển nhà. Công ty có bộ máy quản lý và điều hành được tổ chức gọn nhẹ, chuyên nghiệp và khoa học.

Bằng truyền thống và trình độ tay nghề của mình, cộng với cơ sở vật chất và năng lực hiện có đó và đang tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty khai thác và phát huy tiềm năng để hoàn thành tốt nhiệm vụ và mục tiêu đề ra.

2. Chức năng nhiệm vụ:

Công ty TNHH MTV QL Nhà và DV Đô thị đặt dưới sự quản lý, điều hành trực tiếp của Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị BQP và các hoạt động kinh doanh khác gồm:

- Quản lý vận hành khai thác dịch vụ nhà ở, khu đô thị mới sau đầu tư của Bộ Quốc phòng;

- Quản lý và vận hành, khai thác dịch vụ nhà ở, khu đô thị mới của một số chủ đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh;

- Công tác cấp GCN quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất của các dự án nhà ở được TP Hà Nội đánh giá cao.

- Chuẩn bị đầu tư các dự án và tổ chức quản lý, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng các khu nhà ở phục vụ chính sách nhà ở cho cán bộ Quân đội và kinh doanh theo cơ chế thị trường.

3. Nhân lực của Công ty

 Đội ngũ cán bộ và công nhân viên của Công ty có phẩm chất chính trị tốt, năng lực thực tiễn cao. Có trình độ chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, nhất là kinh nghiệm triển khai và quản lý các tòa nhà chung cư, khu đô thị, triển khai và quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình.

Tổng số cán bộ sỹ quan, Quân nhân chuyên nghiệp, CNVQP, lao động hợp đồng trong Công ty là 307 người, bao gồm:

- Ban Giám đốc

3 người

- Kiểm soát viên

1 người

- Phòng kế hoạch kỹ thuật

12 người

- Phòng Tài chính

6 người

- Phòng kinh doanh &  phát triển dự án

8 người

- Văn phòng

11 người

- Phòng chính trị

4 người

- Ban quản lý nhà ở sinh viên và nhà ở Xã hội

15 người

- Đội quản lý số 1

52 người

- Đội quản lý số 2

62 người

- Đội quản lý số 3

38 người

- Đội bảo vệ mặt bằng

24 người

- Đội cơ điện - Thang máy

10 người

- Đội xây dựng sửa chữa

16 người

- Đội vệ sinh môi trường trong và ngoài nhà

- Đội chăm sóc cây xanh

30 người

15 người

Trong đó:

 

- Tổng số cán bộ sỹ quan                                                         

7 người

- Tổng số QNCN

23 người

- Tổng số CNVQP

19 người

- Tổng số LĐHĐ

258 người

Trong đó:

 

- Trình độ trên đại học

01 người

- Trình độ Đại học, cao đẳng các chuyên ngành

50 người

- Trình độ trung và sơ cấp

195 người

- Đội ngũ nhân viên tay nghề

61 người

 

 

4. Chức năng nhiệm vụ của Ban Giám đốc, kế toán trưởng và kiểm soát viên.

 

 4.1. Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty:

Là người đại diện của Công ty theo pháp luật; Nhân danh chủ sở hữu tổ chức thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, nhân danh Công ty tổ chức thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty trong tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu Công ty về thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo quy định của Điều lệ, Quy chế tổ chức hoạt động và pháp luật có liên quan.

Tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty, Quyết định của chủ sở hữu Công ty trong việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

Trung thành với lợi ích của Công ty và chủ sở hữu Công ty. Không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty; không lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

Không được tăng lương, trả thưởng khi Công ty không có khả năng thanh toán đầy đủ các khoản nợ đến hạn.

Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Bộ Quốc phòng.

 

4.2. Các Phó Giám đốc Công ty:

Giải quyết và chịu trách nhiệm trong phạm vi, lĩnh vực hoạt động được Giám đốc phân công hoặc uỷ quyền. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải báo cáo và được sự đồng ý của Giám đốc trước khi giải quyết;

Chấp hành các quy định của Công ty, Tổng Công ty có liên quan đến lĩnh vực hoạt động do mình phụ trách;

Tham gia đóng góp ý kiến  xây dựng chủ trương, cơ chế, chính sách, định hướng phát triển của Công ty. Đề xuất những vấn đề có liên quan đến cơ chế quản lý, sử dụng lao động, đào tạo nghiệp vụ; quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ;

Phối hợp với các Phó Giám đốc (nếu cần) để chỉ đạo giải quyết những vấn đề liên quan đến lĩnh vực hoạt động do mình phụ trách;

 

4.3. Kế toán trưởng Công ty:

Tổ chức thực hiện công tác kế toán trong Công ty theo quy định tại Điều 5 của Luật Kế toán:

- Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực và chế độ kế toán.

- Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; Phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính kế toán.

- Phân tích thông tin, số liệu kế toán; Tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế tài chính của Công ty.

- Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật.

Giúp Giám đốc Công ty (Người đại diện theo pháp luật) giám sát tài chính của Công ty.

Chịu sự lãnh đạo của Giám đốc Công ty và chịu sự chỉ đạo và kiểm tra của Phòng tài chính Tổng Công ty về chuyên môn, nghiệp vụ.

 

4.4. Kiểm soát viên:

Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cẩn trọng của Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty trong tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu, trong quản lý điều hành công việc kinh doanh của Công ty;

Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý và các báo cáo khác trước khi trình chủ sở hữu Công ty hoặc cơ quan Nhà nước có liên quan; trình chủ sở hữu Công ty báo cáo thẩm định;

Kiến nghị chủ sở hữu công ty các giải pháp sửa đổi, bổ sung, cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành công việc kinh doanh của Công ty;

Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu, quyết định của chủ sở hữu Công ty.

 

5. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các phòng, ban cơ quan Công ty

 

5.1. Phòng Kế hoạch Kỹ thuật:

Tham mưu cho Đảng uỷ, Chỉ huy Công ty trong tổ chức thực hiện công tác kế hoạch sản xuất kinh doanh, tổ chức lao động, tiền lương, huấn luyện đào tạo, quản lý kỹ thuật, chất lượng, an toàn lao động, quản lý và ứng dụng khoa học kỹ thuật, quảng bá thương hiệu trong toàn Công ty.

 Tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi các đơn vị  thực hiện công tác kỹ thuật, huấn luyện đào tạo, chất lượng, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trong toàn Công ty.

Phối hợp với Phòng Tài chính xây dựng kế hoạch, đơn giá tiền lương hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thực hiện công tác tính toán tiền lương, tiền thưởng và các khoản thu nộp, chi trả theo chế độ, chính sách đối với người lao động trong Công ty. Tổ chức hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đánh giá các đơn vị thực hiện nghiệp vụ về công tác tổ chức, lao động, tiền lương trong toàn Công ty.

Tham gia khảo sát tìm kiếm thị trường, phát triển dự án của Công ty. Chủ trì thẩm định báo cáo đầu tư, kế hoạch đấu thầu chi tiết và kết quả đấu thầu các dự án tăng năng lực sản xuất.

 Chủ trì thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán; kế hoạch đấu thầu chi tiết, hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu các hạng mục công trình do các đơn vị trình Chủ đầu tư phê duyệt.

Tham gia Hội đồng nghiệm thu kỹ thuật và nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào khai thác, quản lý, sử dụng; ký biên bản kiểm tra hồ sơ nghiệm thu theo đúng quy định.

Xây dựng Quy chế, quy định, quy trình của Công ty về công tác quản lý thi công xây dựng, công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng công trình xây dựng.

 Chủ trì việc áp dụng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu áp dụng các công nghệ, vật liệu mới. Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh công nghiệp, phòng chống lụt bão, cứu hộ cứu nạn trong toàn Công ty.

 

5.2. Phòng Chính trị:

Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi các đơn vị thực hiện công tác Đảng, công tác chính trị theo đúng quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng.

 Hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng, nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, xây dựng cấp ủy và tổ chức Đảng TSVM. Giáo dục quản lý đảng viên, phát triển đảng viên mới, công tác hành chính, tài chính Đảng. Chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện công tác kiểm tra giám sát Đảng.

 Thực hiện công tác cán bộ, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ; quy hoạch, bố trí, sắp xếp, bổ nhiệm, điều động, tuyển chọn cán bộ thuộc khối cán bộ quản lý; thực hiện chính sách cán bộ;

Tổ chức thực hiện, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức quần chúng (Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Công đoàn) hoạt động theo các quy định pháp luật hiện hành của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Tổng Công ty và Điều lệ Công ty;

 Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách cho cán bộ, sỹ quan theo quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng và hướng dẫn của Tổng Công ty. Nghiên cứu đề xuất các chế độ, chính sách phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty.

 

5.3. Phòng kinh doanh và phát triển dự án :

Tham mưu cho Đảng ủy, Chỉ huy Công ty trong công tác nghiên cứu thị trường bất động sản và lĩnh vực kinh doanh khác, tìm kiếm cơ hội đầu tư phát triển dự án nhà ở, triển khai công tác chuẩn bị đầu tư các dự án phát triển nhà, công tác quản lý các hoạt động kinh doanh, khai thác dịch vụ sau đầu tư dự án nhà ở.

Tổ chức thực hiện, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi  các đơn vị thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự án phát triển nhà và lĩnh vực kinh doanh khác theo đúng quy định của Nhà nước, Bộ Quốc phòng và địa phương.

Chủ trì nghiên cứu thị trường bất động sản, chủ trương, chính sách của Nhà nước và từng địa phương về chương trình phát triển nhà ở, phát triển đô thị trong chiến lược về nhà ở, để từ đó đề xuất việc tham gia dự án theo từng quy mô thích hợp để vừa đạt được nhiệm vụ chính trị của Công ty, vừa thực hiện kinh doanh có hiệu quả.

Chủ trì về công tác thẩm định các dự án đầu tư; công tác thẩm định kế hoạch đấu thầu; công tác giám sát, đánh giá đầu tư các dự án đầu tư phát triển nhà.

  Chủ động khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư các dự án phát triển nhà và các lĩnh vực kinh doanh khác báo cáo Giám đốc Công ty.

 Chủ trì tổ chức thực hiện các thủ tục trình cấp GCN nhà bán chính sách, tái định cư, bán kinh doanh.

5.4. Phòng Tài chính - Kế toán

Quản lý chặt chẽ mọi nguồn vốn, tham mưu cho Giám đốc Công ty về việc sử dụng, huy động, vay vốn đảm bảo vốn cho hoạt động SXKD của Công ty. Thực hiện các biện pháp bảo toàn phát triển vốn;

 Định kỳ báo cáo Giám đốc Công ty về tình hình tài chính, phân tích khả năng thanh toán, đảm bảo nguồn vốn, hiệu quả kinh doanh, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý tài chính trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

 Chủ trì việc tính giá thành cho thuê ki ốt và các hoạt động dịch vụ khác trình Giám đốc Công ty hoặc báo cáo cơ quan cấp trên phê duyệt;

 Chủ trì công tác huy động vốn; lập và thực hiện các hợp đồng mua bán nhà chính sách, tái định cư, bán kinh doanh (theo dự án của Công ty);

 Tham gia xây dựng phương hướng chiến lược và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đánh giá tính khả thi của các dự án đầu tư của Công ty;

 Phối hợp với Phòng Kế hoạch kỹ thuật xây dựng kế hoạch đơn giá tiền lương, quy chế trả lương. Chịu trách nhiệm kiểm tra, cấp phát tiền lương, tiền thưởng và các chế độ khác cho cá nhân và đơn vị trong Công ty;

 Tham mưu cho Chỉ huy Công ty thương thảo các Hợp đồng kinh tế giữa Công ty với các đối tác đúng quy định của pháp luật;

5.5. Văn phòng

Tổng hợp xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị; Giúp Chỉ huy Công ty theo dõi, đôn đốc, phối hợp hiệp đồng tổ chức thực hiện và tổng hợp báo cáo, duy trì thực hiện chế độ công tác, làm việc;

Làm đầu mối giúp Chỉ huy Công ty duy trì mối quan hệ công tác với cấp trên, cấp dưới, các cơ quan đơn vị liên quan và chính quyền địa phương nơi đóng quân;

 Tổ chức thực hiện và chỉ đạo nghiệp vụ công tác văn thư bảo mật, quân nhu, doanh trại, quân y, kỹ thuật xe ô tô, xăng dầu, bảo vệ, hành chính trong đơn vị theo đúng chế độ quy định;

 Quản lý cơ sở vật chất, đảm bảo phương tiện và điều kiện làm việc cho Chỉ huy Công ty, phục vụ cho hoạt động của cơ quan; các cuộc họp, hội nghị, đón, tiếp khách.

6. Chức năng và nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Công ty

6.1. Các đội quản lý chung cư:

Chịu trách nhiệm về công tác quản lý nhà chung cư, quản lý sửa chữa, cải tạo của các hộ dân trong các nhà chung cư cao tầng. Đôn đốc đảm bảo công tác vệ sinh trong và xung quanh nhà chung cư; vệ sinh tại các nhà chung cư của đội mình quản lý.

 Hướng dẫn và quản lý vận hành tốt các trang thiết bị tại các nhà chung cư, quản lý vận hành trạm bơm nước nội bộ đảm bảo nước sinh hoạt cho các hộ dân trong chung cư;

 Tham gia công tác bàn giao căn hộ cho người dân sử dụng; Hướng dẫn nhân dân sửa chữa cải tạo nội thất, giải quyết các sự cố tại các nhà chung cư, báo cáo cấp trên những sự việc vượt quá thẩm quyền. Thống kê báo cáo những trang thiết bị, doanh cụ ở tại khu vực công cộng được giao quản lý bị hỏng hóc cần phải thay mới hoặc sửa chữa;

 Kiểm tra toàn bộ hoạt động của nhà chung cư, giải quyết sử lý những bất cập trong công việc. Kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh của các kiốt, siêu thị.

    Thu nộp tiền trông giữ xe, hướng dẫn khách để xe đúng quy định, ra vào khu chung cư và vận chuyển đồ lên xuống nhà chung cư đúng quy định. Đảm bảo trông giữ xe an toàn, đúng quy định của nhà xe, không để xảy ra tình trạng mất mát, sự cố;

Sử dụng, vận hành thuần thục và nắm chắc nguyên lý làm việc, vận hành các thiết bị, máy móc, thiết bị phòng cháy chữa cháy... Thực hiện việc bơm nước sinh hoạt, vận hành hệ thống đèn chiếu sáng bảo vệ đầy đủ, đúng giờ cho các hộ dân.

 Vận hành thang máy, hướng dẫn người dân sử dụng thang máy đúng quy định, trực thang máy, thực hiện cứu hộ trong thang máy, vận hành máy bơm, kiểm tra bể nước mái, bể nước ngầm, quét dọn vệ sinh nhà để xe, duy trì an ninh trật tự trong khu đô thị, khu chung cư;

Thực hiện và thường xuyên kiểm tra các công tác an toàn PCCC, có trách nhiệm nhắc nhở kịp thời với những hành vi không đúng nội quy như: hút thuốc trong nhà xe, vứt mẩu thuốc cháy dở, thắp hương, đốt vàng mã, rò rỉ xăng xe, đun nấu gần nhà xe, gần các thiết bị và đường ống dẫn khí ga.... đảm bảo an toàn cho khu nhà;

            Thường xuyên kiểm tra hoặc tiếp nhận ý kiến phản ánh của nhân dân để kịp thời phát hiện những hư hỏng, sự cố trong chung cư khu đô thị, báo cáo phòng kế hoạch tổng hợp, trình Giám đốc Công ty TNHH MTV QL Nhà & DV Đô thị để có biện pháp khắc phục, sửa chữa.

 

6.2. Đội bảo vệ:

  Duy trì, đảm bảo tình hình an ninh trật tự của khu đô thị, khu chung cư. Thực hiện công tác quản lý quy hoạch trong khu đô thị;

Phối hợp chính quyền địa phương trong việc giải quyết những vụ việc xảy ra tại khu đô thị, khu chung cư.

Bảo vệ và quản lý các bãi trông giữ xe ôtô do Công ty TNHH MTV QL Nhà & DV Đô thị quản lý;

Bảo vệ an ninh các khu nhà được giao quản lý, bảo vệ và quản lý các phương tiện đi lại, ra vào khu vực được giao bảo vệ theo quy định đã được thông báo, duy trì và xử lý an ninh xung quanh khu đô thị, khu chung cư;

 Kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh phía ngoài của các nhà cao tầng và trên các tuyến đường, vỉa hè trong khu đô thị, khu chung cư.

 

6.2. Đội Xây dựng, sửa chữa, bảo trì:

   Nhận công trình xây lắp theo yêu cầu thuộc các dự án do Công ty mẹ làm chủ đầu tư và các công ty ngoài khác.

Đảm bảo khắc phục kịp thời các sự cố kỹ thuật thường xuyên và đột xuất của trang thiết bị máy móc, hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại các khu chung cư, khu đô thị;

 Đảm bảo công tác bảo trì thường xuyên và xử lý các tình huống hỏng hóc của thang máy tại các nhà chung cư cao tầng thuộc Công ty quản lý nhà quản lý.

Lập dự trù kinh phí các hạng mục sửa chữa nhỏ và tổ chức thực hiện sau khi được Giám đốc Công ty quản lý nhà phê duyệt; Phối hợp với các Đội quản lý chung cư, duy trì chế độ vận hành định kỳ các trang thiết bị máy móc, kết hợp công tác kiểm tra phát hiện sự cố báo cáo và đề xuất biện pháp khắc phục;

 Thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng thang máy, máy phát điện, máy bơm nước, hệ thống điện, cấp thoát nước; Duy tu sửa chữa hạ tầng kỹ thuật, vỉa hè, đường giao thông trong khu đô thị và thi công các hạng mục theo dự toán đã được Công ty quản lý nhà và Công ty mẹ phê duyệt.

 

6.4. Đội điện nước (bao gồm cả Trạm xử lý nước sạch và trạm xử lý nước thải):

Chịu trách nhiệm xử lý nguồn nước sạch đạt tiêu chuẩn cung cấp cho nhân dân sinh sống tại khu đô thị.

 Xét nghiệm mẫu nước định kỳ hàng năm để đảm bảo, nâng cao chất lượng nước.

 Đảm bảo hệ thống nước thải toàn khu đô thị hoạt động bình thường. Xử lý, nạo vét, khơi thông thường xuyên hệ thống cống rãnh trong khu đô thị.

 Chịu trách nhiệm khắc phục, sửa chữa sự cố điện, nước toàn khu đô thị và trong các tòa nhà chung cư do Công ty quản lý.

6.5. Đội vệ sinh môi trường trong và ngoài nhà:

Đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu đô thị Mỹ Đình I và một số tòa nhà chung cư khác do Công ty quản lý: quét dọn vệ sinh sạch sẽ khu vực hành lang, cầu thang bên trong và xung quanh các nhà chung cư, thu gom rác thải trên các trục đường và khu đô thị, hướng dẫn các hộ dân thực hiện việc giữ gìn vệ sinh môi trường: đổ rác đúng nơi quy định, không đổ rác, vứt rác bừa bãi...

Phối hợp cùng với các đội quản lý chung cư, đội bảo vệ mặt bằng, kiểm tra và nhắc nhở các hộ dân, ki ốt vứt phế thải, rác bẩn hoặc để các đồ vật gây mất vệ sinh trong khu đô thị.

                                                                                                            

6.6. Đội chăm sóc cây xanh:

Chăm sóc, cắt tỉa vườn hoa cây xanh trong khu đô thị và bồn hoa xung quanh các nhà chung cư do công ty quản lý. Bón phân, nhổ cỏ, tưới cây, duy trì và đảm bảo cay xanh sinh trưởng và phát triển tốt. Thường xuyên kiểm tra và xử lý kịp thời đối với cây bị sâu bệnh, cây có cành khô, cây có nguy cơ không đảm bảo an toàn. Báo cáo, đề xuất với Ban lãnh đạo trồng mới thay thế những cây xanh bị đổ , gãy hoặc chết do sâu bệnh.

Phối hợp với các đội quản lý chung cư, đội bảo vệ, đội vệ sinh môi trường nhắc nhở và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm xâm hại tới mảng xanh trong Khu đô thị.

7. Kết quả sản xuất kinh doanh 2006 - 2016:

Trong 10 năm Công ty đã nhận quản lý 12 khu đô thị, dự án với hơn 30 tòa nhà chung cư, gần 10.000 căn hộ. Đảm bảo nhận, quản lý và sử dụng hiệu quả vốn, đất đai và nhân lực do chủ sở hữu giao. Chất lượng luôn được coi trọng hàng đầu. Hàng ngàn cán bộ Quân đội được ở trong các căn hộ, các khu chung cư hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội với chất lượng dịch vụ tốt và ngày càng nâng cao của Công ty. Công ty đã góp phần tăng cường được lòng tin cho các hộ gia đình cán bộ Quân đội và các đơn vị Quân đội về chính sách nhà ở Quân đội. Uy tín và thương hiệu của Công ty ngày càng được khẳng định và nâng cao.

 

8. Các khu đô thị do Công ty đang vận hành và quản lý:

 - Dự án khu ĐTM Mỹ Đình I - Từ Liêm - Hà Nội bao gồm 17 tòa nhà và 188 nhà thấp tầng.

 - Dự án khu nhà ở Cổ Nhuế - Từ Liêm  - Hà Nội;

 - Chung cư BTL Đặc công - Vĩnh Quỳnh -  Thanh Trì - Hà Nội;

 - Dự án Chung cư M5 - Khu Văn công Mai Dịch - Cầu Giấy- Hà Nội;

 - Dự án Chung cư D22 - BTL Biên phòng - Cầu Giấy - Hà Nội;

 - Dự án Khu chung cư Học viện Hậu cần - Ngọc Thụy - Long Biên - Hà Nội;

 - Dự án Chung cư Học viện Quân y - Phúc  La - Hà Đông - Hà Nội;

 - Dự án Chung cư của TCCT 12 Lý Nam Đế - Hoàn Kiếm - Hà Nội;

 

Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Bộ Quốc Phòng.   Địa chỉ: Tòa nhà MD Complex, số 68 Nguyễn Cơ Thạch, KĐT Mỹ Đình I - Phường Cầu Diễn - Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.

Coppyright mhdi.vn Design by Vtech com