I. Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn

1. Chức năng

Ban Quản lý dự án số 4 thay mặt Chủ đầu tư quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các dự án từ Đà Nẵng trở vào phía Nam.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Chủ động tìm kiếm phát triển dự án, tổ chức triển khai công tác chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư xây dựng được Tổng công ty giao.

- Thực hiện các thủ tục về giao nhận đất, xác định tiền sử dụng đất, xin cấp giấy phép xây dựng, chuẩn bị mặt bằng xây dựng và các công việc khác phục vụ cho việc xây dựng công trình.

- Lập dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật - dự toán, tổng dự toán; hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công công trình các cơ quan chức năng thẩm định và phê duyệt.

- Lập kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu báo cáo Tổng công ty phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

- Đàm phán, ký kết hợp đồng kinh tế theo ủy quyền của Tổng Giám đốc.

- Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường trong giai đoạn thực hiện dự án.

- Tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào sử dụng; lập hồ sơ thanh, quyết toán trình Tổng công ty hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Thực hiện tính giá thành, đề xuất giá bán nhà dự án; thực hiện huy động vốn khi được Tổng công ty giao nhiệm vụ.

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả chi phí để tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

- Quản lý công tác bảo hành các công trình theo quy định.

- Tổ chức quản lý vận hành dự án sau khi bàn giao đưa vào sử dụng và xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu căn hộ.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định, chịu sự kiểm tra giám sát của Tổng công ty.

- Các nhiệm vụ khác do Đảng ủy, Chỉ huy Tổng công ty giao.

II. Quá trình hình thành phát triển

Cách đây 07 năm, ngày 24/02/2010, Ban Quản lý dự án số 4 mà tiền thân là Tổ công tác phía Nam được thành lập theo Quyết định số 177/QĐ-TCT của Giám đốc Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị BQP (nay là Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị BQP) về việc đưa Ban Quản lý dự án số 4 đi vào hoạt động bao gồm các phòng chức năng: Phòng KHKT, phòng Tài chính, Ban TCHC và ban Giám đốc, qua quá trình hình thành và phát triển do yêu cầu nhiệm vụ đến tháng 07/2011 một số đồng chí là cán bộ, SQ, CNVQP được Tổng công ty điều động sang Chi nhánh miền Nam (nay là Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển nhà MHĐI 2), đến tháng 10/2016 Phòng Dự án đầu tư của Ban chính thức đi vào hoạt động. Sự ra đời của Ban Quản lý dự án số 4 góp phần cho Tổng Công ty quản lý và triển khai thực hiện các dự án phát triển nhà chính sách cho cán bộ sỹ quan, QNCN, CNVQP tại khu vực phía Nam từ Đà Nẵng trở vào.

Trải qua 07 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Ban Quản lý dự án số 4 đã làm tròn chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác trong phát triển kinh tế, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Tổng Công ty giao. Trong 07 năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Chỉ huy Tổng Công ty, các cơ quan chức năng Tổng Công ty và sự giúp đỡ của các cơ quan chính quyền địa phương, các đơn vị bạn, Ban Quản lý dự án số 4 đã triển khai thực hiện các dự án.

Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Bộ Quốc Phòng.   Địa chỉ: Tòa nhà MD Complex, số 68 Nguyễn Cơ Thạch, KĐT Mỹ Đình I - Phường Cầu Diễn - Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.

Coppyright mhdi.vn Design by Vtech com