Bạn đang ở: Home Đơn vị thành viên Phòng Kinh doanh

Phòng Kinh doanh

1. Giới thiệu chung

Phòng Kinh doanh khi mới hình thành có tên là Phòng Tiếp nhận - Bán nhà.

Từ năm 2004 một số khu nhà ở và khu đô thị do Tổng Công ty làm chủ đầu tư hoàn thành và được đưa vào sử dụng, để đáp ứng yêu Cầu của nhiệm vụ mới, Phòng Tiếp nhận – Bán nhà được gọi với tên mới là Phòng Kinh doanh. Đây là một trong 06 phòng chuyên môn nghiệp vụ của Tổng Công ty.

Điện thoại: 04.35650921;  069563789

2. Chức năng, nhiệm vụ:

2.1. Chức năng

Thực hiện đồng thời hai chức năng vừa tham mưu cho Đảng uỷ, Chỉ huy Tổng Công ty và vừa tổ chức thực hiện, chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi các đơn vị  trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ Tiếp nhận – Quản lý – Bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước; công tác quản lý các hoạt động kinh doanh, khai thác dịch vụ sau đầu tư dự án nhà ở.

 2.2. Nhiệm vụ

Trước đây với tên là Phòng Tiếp nhận – Bán nhà chủ yếu thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác tiếp nhận  - Quản lý – Bán nhà thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định 60/CP, Nghị định 61/CP ngày 05/7/1994 và Quyết định 20/2000/QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ: theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thuộc quyền thực hiện công tác Tiếp nhận – Quản lý – Bán nhà; đề xuất kế hoạch, biện pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác, đại diện cho đơn vị làm việc với Hội đồng bán nhà Thành phố, duyệt giá bán nhà, thẩm định hồ sơ trình cấp GCN, trình duyệt 4 thông số bán nhà, tham mưu giải quyết đơn thư, thanh tra nhà đất. Lập, đôn đốc và kiểm tra thực hiện kế hoạch, hướng dẫn nghiệp vụ công tác chuyên môn cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ TN-QL-BN.

Chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đến nay là trực tiếp thực hiện công tác bàn giao các khu tập thể quân đội cho địa phương quản lý.

Thanh tra nhà đất theo yêu cầu nhiệm vụ và quyết định của Giám đốc, tham mưu đề xuất việc giải quyết các đơn thư liên quan đến chế độ chính sách nhà đất, bán nhà theo Nghị định 61/CP và Quyết định 20/2000/QĐ-TTg.

Từ năm 2004 đến nay, với tên gọi mới là Phòng Kinh doanh đã được bổ sung một số nhiệm vụ theo Quyết định số 581/QĐ-CT ngày 20/5/2011 của Giám đốc Công ty phê duyệt quy chế tổ chức hoạt động.

-    Tham gia khảo sát thị trường, phát triển dự án, tìm kiếm đối tác để liên doanh liên kết theo phân công giao nhiệm vụ của Tổng Giám đốc công ty.

-    Triển khai thực hiện công tác tiếp thị nhà bán kinh doanh cho các dự án. Chủ trì tổ chức thực hiện các thủ tục trình cấp Giấy chứng nhận nhà bán chính sách, tái định cư, bán kinh doanh.

-    Đề xuất phương pháp quản lý kinh doanh nhà, khai thác dịch vụ tại các nhà chung cư, các khu đô thị.

-    Hướng dẫn chỉ đạo công tác PCCN, PCBL tại các khu nhà ở, các khu đô thị.

-    Theo dõi, tham mưu, đề xuất phương án hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ của Phòng QLNĐ, Công ty quản lý Nhà và Khu đô thị và Xí nghiệp Kinh doanh vật liệu xây dựng.

- Các nhiệm vụ khác do Chỉ huy Tổng Công ty giao.

3. Một số kết quả đạt được:

Trong những năm qua Phòng Kinh doanh luôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hiệu quả, chất lượng công tác của đơn vị và nhất là đảm bảo công tác Tiếp nhận – Quản lý – Bán nhà nhiều năm đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch.

3.1. Kết quả công tác bán nhà theo Nghị định 61/CP đến 31 tháng 12 năm 2011

+ Tổng quỹ nhà quản lý                            : 23.107 hộ

+ Số hộ đã bán theo Nghị định 61/CP      : 21.031 hộ đạt 91%.

+ Số hộ đã được cấp Giấy chứng nhận     : 20.148 hộ đạt 96%.

3.2. Kết quả công tác bàn giao quỹ nhà cho thành phố quản lý:

+ Tổng số khu tập thể quản lý                  :      412 khu tập thể.

+ Số khu tập thể đã bàn giao                    :      368 khu tập thể.

+ Còn lại                                                   :        44 khu tập thể.

Với những thành tích nêu trên, tập thể Phòng Kinh doanh nhiều năm được khen thưởng bằng khen, giấy khen và nhiều cá nhân hàng năm đều được khen tặng thành tích công tác là chiến sỹ thi đua, bằng khen, giấy khen, chiến sỹ tiên tiến, lao động tiên tiến. Chi bộ Phòng thường xuyên đạt tiêu chuẩn trong sạch, đơn vị vững mạnh toàn diện.

4. Một số phương hướng thực hiện nhiệm vụ những năm tiếp theo:

Tiếp tục chủ trì thực hiện bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước đến khi có nghị định mới thay thế Nghị định 61/CP. Bên cạnh đó, tham mưu giúp Chỉ huy Tổng Công ty tiếp tục giải quyết tốt các vấn đề về hậu bán nhà như trình cấp Giấy chứng nhận cho các hộ đã bán, bàn giao hết các khu tập thể còn lại, giải quyết vướng mắc… và cũng sẽ nhanh chóng triển khai thực hiện hình thức quản lý mới nếu Nghị định thay thế được ban hành.

Tích cực hơn nữa trong việc giải quyết các vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh doanh mới được Chỉ huy Tổng Công ty giao. Trước mắt tập trung giải quyết các khó khăn trong công tác trình cấp Giấy chứng nhận nhà dự án, tiếp đến nghiên cứu thị trường bất động sản và các loại hình dịch vụ tại các nhà chung cư, khu đô thị để có thể có những sáng kiến đề xuất phát triển, làm tăng hiệu quả kinh doanh của Tổng Công ty.