Tầm nhìn chiến lược

Xây dựng Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Bộ Quốc phòng trở thành một tổng công ty có thương hiệu mạnh trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Hoạt động có hiệu quả, tăng trưởng bền vững, không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế, đóng góp ngày càng nhiều cho sự phát triển của xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi cho sự nghiệp đổi mới đất nước.